Marka Terytorialna | System Koordynacji JST
PRODUKTY

System Koordynacji JST

Koordynacja wszystkich działań podejmowanych w danej Jednostce Samorządu Terytorialnego jest jednym z największych wyzwań, z jakimi się spotyka. Obszar ten może być źródłem zarówno chaosu, jak i sukcesu. Stąd kluczowe jest planowanie działań, właściwa organizacja pracy oraz zarządzaniem czasem.

System Koordynacji JST umożliwia skuteczną kontrolę nad realizowanymi działaniami i czuwa nad prawidłowością ich przebiegu. Dodatkową zaletą systemu jest automatyzacja licznych procesów nadzoru i przejrzysty system raportowania.

Skjst

Struktura Systemu Koordynacji JST

System
Koordynacji
JST
Inwestorzy

Pozyskanie inwestorów

Promocja

Skuteczna promocja

Informatyzacja

Informatyzacja działań

Podzial

Każdy samorząd cechuje się innymi problemami i potrzebami, dlatego zbudowaliśmy nasz system z kilkunastu całkowicie niezależnych modułów, ujętych w 3 obszary działań. Dzięki temu możliwe jest dobranie tych modułów, które najpełniej odpowiadają na bieżące potrzeby danej JST oraz sukcesywne dodawanie kolejnych.

Kluczowe moduły Systemu Koordynacji JST

Przepływ ofert terenów inwestycyjnych

 • pełna inwentaryzacja terenów wraz z dokumentacją fotograficzną i kluczowymi z punktu widzenia inwestora informacjami,
 • baza uzupełniania na podstawie elektronicznych formularzy,
 • możliwość rozszerzenia o powierzchnie biurowe.

CRM Inwestorski

 • gromadzenie informacji o inwestorach i przechowywanie ich w jednym miejscu,
 • nadzór nad terminowym udzielaniem odpowiedzi i gromadzenie historii kontaktu.

System zarządzania danymi ekonomiczno-społecznymi

 • centralne repozytorium wskaźników i informacji, takich jak struktura ludności, bezrobocie i wykształcenie,
 • obejmuje profile kształcenia okolicznych ośrodków akademickich,
 • prezentuje dane o zachętach inwestycyjnych (dotacje unijne, zwolnienia z podatków od nieruchomości, stypendia).

Generator oferty inwestycyjnej

 • automatyczne i samodzielne wygenerowanie oferty przez inwestora,
 • oferta stanowi zbiorcze zestawienie informacji i zawiera bezpośrednie kontakty do różnych interesariuszy,
 • stanowi odpowiedź na pełne zapotrzebowanie inwestora w zakresie gruntów, mediów i zasobów ludzkich.

Przepływ elektronicznych kart projektowych i ich akceptacja

 • elementami karty projektu są m.in. planowany budżet, grupy docelowe, działania promocyjne, informacje o elementach strategii, zasięg projektu i wiele innych,
 • stanowi realne ułatwienie w planowaniu i raportowaniu wykonanych działań.

Zamówienia i akceptacja materiałów graficznych

 • zapewnia utrzymanie spójności materiałów promocyjnych, które muszą być przesłane do akceptacji,
 • umożliwia składanie zamówień na materiały i kontrolowanie terminowości ich realizacji,
 • jest powiązany z elektroniczną kartą projektu.

Zarządzanie stanem magazynowym materiałów promocyjnych

 • umożliwia bieżące śledzenie stanu magazynowego oraz dokładnie określenie, na co materiały zostały przeznaczone,
 • stanowi odpowiedź na dezorganizację w zarządzaniu gadżetami promocyjnymi,
 • zamówienia na materiały są składane i akceptowane w systemie, a raporty stanu magazynu i zestawienia wydanych materiałów są tworzone w czasie rzeczywistym.

Rezerwacje systemu wystawienniczego

 • wygodne zarządzanie wypożyczeniami i prawidłowa inwentaryzacja bannerów, ścianek reklamowych i innych elementów systemu wystawienniczego,
 • automatyczne generowanie protokołów wypożyczenia i zwrotu.

Baza wskaźników monitorowania realizacji strategii

 • umożliwia ujednolicenie prowadzonych badań oraz zapewnia ich porównywalność w czasie,
 • upraszcza monitorowanie licznych aspektów rozwoju JST oraz stopnia wdrażania strategii.

Generator raportu o stanie gminy/powiatu

 • umożliwia błyskawiczne wypełnienie ustawowego obowiązku przygotowania w/w raportu,
 • pracownik wprowadza wskaźniki, a system tworzy dokument i umożliwia jego pobranie w postaci pliku Word.

System raportowania dostosowany do różnych szczebli zarządczych

 • narzędzie, dzięki któremu analiza olbrzymiego zbioru informacji jest szybka i łatwa do zrozumienia,
 • pozwala na generowanie złożonych, ale przejrzystych raportów w krótkim czasie oraz dalszy eksport danych do programu Excel.

Korzyści Systemu Koordynacji JST

Ico_category
Pozyskanie inwestorów
 • jasna i przejrzysta oferta inwestycyjna, która ułatwia pozyskanie funduszy
 • większe szanse na sfinalizowanie inwestycji dzięki profesjonalnym narzędziom
Ico_category
Lepsze efekty za mniejszy budżet
 • pełna wiedza na temat planowanych działań oraz środków finansowych przeznaczanych na ich realizację
 • wprowadzanie elementów długofalowego planowania i raportowania działań
Ico_category
Większe moce przerobowe
 • zwiększanie efektywności i podniesienie standardów prowadzonych działań
 • uwolnienie mocy przerobowych pracowników przez informatyzację i automatyzację żmudnych zadań