Marka Terytorialna | System Zarządzania Drogami
PRODUKTY

System Zarządzania Drogami

Narzędzie ułatwiające zarządzanie procesami związanymi z przebudową infrastruktury drogowej.

Szd

System Zarządzania Drogami skupia informacje o planowanych remontach, aby uniknąć kolizji między przedsięwzięciami i podwójnej pracy. Celem wdrożonego rozwiązania jest dostarczenie jednostkom realnych korzyści, wśród których można wymienić:

 1. usprawnienie procesu zarządzanie aktywami trwałymi,
 2. uproszenie procedur wyceny napraw i automatyzacja procesu ich zlecania,
 3. wprowadzenie skutecznej kontroli wykonawców robót,
 4. zwiększenie efektywności wydatkowania środków budżetowych poprzez możliwość prowadzenia analiz finansowych.

Kluczowe moduły systemu

Plany robót

 • tworzenie elektronicznych kart planów robót, stanowiących kluczowe ułatwienie w planowaniu i nadzorze nad pracami. Wśród elementów kart projektu znajdują się:
  • dokładna lokalizacja,
  • aktywa, które będą poddane przebudowie,
  • termin wykonania robót,
  • osoby odpowiedzialne,
 • możliwość powiązania planów robót z innymi modułami w systemie, np. z modułem Zarządzania budżetem.

Zarządzanie aktywami trwałymi

 • przechowywanie informacji na temat dowolnego rodzaju aktywa,
 • tworzenie rodzajów aktywów i przypisywanie do nich określonych cech,
 • precyzyjna prezentacja aktywów na mapie,
 • integracja z systemami GIS.

Zarządzanie budżetem

 • zarządzanie bieżącymi wydatkami, jak i całkowitymi środkami finansowymi przeznaczonymi na dany okres czasu,
 • porównywanie planowanych kosztów z posiadanym budżetem,
 • pełna integracja z pozostałymi modułami.

Wycena i zlecanie prac

 • aplikacja mobilna umożliwiająca oszacowanie niezbędnych zasobów podczas rekonesansu w terenie,
 • przesyłanie danych w czasie rzeczywistym do systemu wraz z dokumentacją fotograficzną i wszystkimi szczegółami,
 • przesyłanie wyceny do akceptacji klienta oraz zlecanie prac.

Zgłoszenia mieszkańców – interwencje

 • przyjmowanie i zarządzanie zgłoszeniami interwencyjnymi,
 • bezpośrednie przekazywanie zgłoszeń przez mieszkańców za pomocą zewnętrznego ekranu wrzutkowego.

Zarządzanie stanem magazynowym

 • kontrolowanie stanów magazynowych poszczególnych aktywów,
 • składanie zamówień bezpośrednio z poziomu systemu,
 • powiadomienia w przypadku krytycznie niskiego stanu zasobów.

System zaawansowanego raportowania

 • generowanie złożonych, przejrzystych zestawień za pomocą kilku kliknięć,
 • dopasowywanie raportów do potrzeb poprzez dostosowanie zmiennych,
 • tworzenie wykresów i eksport raportów do arkusza kalkulacyjnego.