Marka Terytorialna | Polityka prywatności
Polityka prywatności

I. WSTĘP


1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu https://markaterytorialna.pl (Serwis) jest Onlineidea Sp. z o.o. (Administrator). Kontakt z Administratorem: Onlineidea Sp. z o.o. 61-871 Poznań, ul Królowej Jadwigi 43, e-mail: kontakt@onlineidea.com. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: kontakt@onlineidea.com.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

4. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:

a) danych osobowych przekazywanych przez użytkownika,

b) danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.

5. Cel i zakres danych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności.II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE


1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora danych osobowych przekazywanych przez użytkowników.

2. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,

b) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze),

c) innym administratorom danych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

4. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:

a) dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),

b) sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),

c) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przenoszenia danych do innego administratora,

f) wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

6. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA


NEWSLETTER


1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników korzystających z usług wysyłki newslettera – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

2. Przekazanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wysyłki.

3. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika lub wysyłając korespondencję na adres: kontakt@onlineidea.com

4. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez czas niezbędny do realizacji ww. celów. Będzie to:

a) czas niezbędny do realizacji umowy;

b) czas, po którym przedawniają się roszczenia;

c) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.FACEBOOK


1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających konta Administratora prowadzone w mediach społecznościowych.

2. OnlineIdea jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://www.facebook.com/MarkaTerytorialna/ (dalej jako Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:

a) w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;

b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – "zgoda";

4. Administrator ma prawo do przetwarzania:

a) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka,

b) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),

c) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

5. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka, wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

a) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),

b) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;

c) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.

7. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Administrator oraz Meta Platforms Ireland Limited (Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Ireland) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

a) w niniejszym dokumencie,

b) w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy.

10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

11. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.LINKEDIN


1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających konta Administratora prowadzone w mediach społecznościowych.

2.OnlineIdea jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez LinkedIn, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://www.linkedin.com/company/marka-terytorialna/ (dalej jako Strona). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług LinkedIn, odwiedzają Stronę. Dane te są przetwarzane:

a) w związku z prowadzeniem Strony, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;

b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem wiadomości lub innych usług oferowanych przez LinkedIn (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – “zgoda”;

4. Administrator ma prawo do przetwarzania:

a) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn,

b) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Stronę, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania lub doświadczenia zawodowego),

c) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości lub innych usług LinkedIn (w tym danych kontaktowych) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

5. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn wynikają wprost z regulaminu LinkedIn (dokument jest dostępny pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement) oraz „Polityka ochrony prywatności” (dokument jest dostępny pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym LinkedIn.

6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

a) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn),

b) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;

c) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem wiadomości lub innych usług LinkedIn.

7. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik LinkedIn, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Stronę – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Stronie działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie posta, anulowanie polubienia), Administrator oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Ireland) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

a) w niniejszym dokumencie,

b) w dokumencie „Polityka ochrony prywatności”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi LinkedIn (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy#data).


IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE


1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.

2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

3. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.

5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.

6. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

7. Serwis wykorzystuje do swojego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „PLIKI COOKIES – INFORMACJA”.


V. PLIKI COOKIES – INFORMACJA


1. Administrator, stosownie do przepisów prawa telekomunikacyjnego, informuje, że ta strona internetowa (Serwis) wykorzystuje pliki cookies.

2. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.

3. Umieszczanie oraz korzystanie z plików cookies oraz innych technologii nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (np. komputera, smartfona, tabletu), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji jego urządzenia jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.

4. Celem wykorzystywania przez Serwis powyżej wymienionych technologii jest:

a) tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników;

b) dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania z Serwisu np. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka, utrzymanie sesji zalogowanego użytkownika dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) prezentacja reklam.
PLIKI COOKIES - OGÓLNIE


1. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:

a) nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany;

b) wygenerowany unikatowy numer;

c) czas przechowywania pliku.

2. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są następujące typy plików:

a) Ze względu na źródło pochodzenia wyróżniamy następujące pliki cookies:

i) tzw. first-party cookies (własne) – pochodzące z Serwisu, w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę, która należy do Administratora; Te pliki wykorzystywane są w celu: uwierzytelnienia i utrzymania sesji witryny internetowej; optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze strony internetowej; podniesienie funkcjonalności i niezawodności serwisu i dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji - tzw. funkcjonalne cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach strony internetowej; zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami tzw. sesyjny plik Cookie o nazwie INFO;

ii) tzw. third-party cookies (zewnętrzne) – zamieszczane za pośrednictwem Serwisu przez firmy zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator; Te pliki wykorzystywane są w celu w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych; do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowanie statystyk, które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu; w celu umożliwienia korzystania z technologii firm zewnętrznych umieszczonych w Serwisie, np. wtyczki Google Maps, Google Analytics – polityka prywatności: https://policies.google.com/?hl=pl.

b) Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika wyróżniamy:

i) pliki cookies sesyjne, które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę internetową i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądania;

ii) pliki przechowywane znacznie dłużej, usuwane automatycznie przez przeglądarkę po określonym czasie lub manualnie przez użytkownika.PODMIOTY ZEWNĘTRZNE – wtyczki portali społecznościowych i innych


1. Administrator korzysta w szczególności, ale nie tylko z usług następujących firm zewnętrznych:

a) Google LLC;

b) Hotjar Ltd.

2. Podmioty te posiadają własne polityki prywatności i praktyki dotyczące wykorzystywania technologii internetowych, dlatego w celu lepszego zrozumienia tych zasad, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i polityką cookies każdego z podmiotów.

3. Dodatkowo w Serwisie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn), mapy Google Maps, aplikacje (np. App Store, Google Play). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą technologii internetowych informacji do wymienionych podmiotów zewnętrznych. W przypadku portalu społecznościowego jest on współadministratorem tak pozyskanych danych. Dane są przetwarzane jednak w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania jego marki. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. “prawnie uzasadniony interes”. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki osób odwiedzających portal społecznościowy (tj. współadministratora) wynikają wprost z regulaminu danego portalu społecznościowego, dlatego warto zapoznać się z jego treścią.


NARZĘDZIA ANALITYCZNE


1. Serwis wykorzystuje następujące narzędzia analityczne:

a) Google Analytics

Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej. Służą do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony internetowej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

b) Google Ads

Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe. Google Ads pozwala na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły naszą stronę internetową. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

c) Piksele Facebook

Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://www.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content


JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI?


1. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies oraz innych technologii, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.

2. Zmiany dokonane w ustawieniach plików cookies w przeglądarce internetowej odnoszą się także do sposobu wykorzystywania innych technologii internetowych.

3. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki zbierające dane zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

a) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

b) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

c) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

d) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

e) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie nie chcą, aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności strony https://markaterytorialna.pl/.

2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (w tym do stron współpracujących z Administratorem partnerów i innych podmiotów zewnętrznych). Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.

3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności, w szczególności w przypadku:

a) rozwoju technologii,

b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,

c) rozwoju Serwisu.

4. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.