Marka Terytorialna | Nowoczesne podejście do obsługi inwestorów JST.
BLOG
30.06.2023
Wiedza
Nowoczesne podejście do obsługi inwestorów JST.
Thumb_wide_pexels-andrea-piacquadio-926390

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z inwestorami jest kluczowe dla rozwoju Jednostki Samorządu Terytorialnego. Współpraca biznesowa może przynieść liczne korzyści, takie jak np. tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost gospodarczy, rozbudowa infrastruktury czy też podejmowanie wspólnych inicjatyw lokalnych. Należy pamiętać, że budowanie relacji z interesariuszami to także jeden z elementów kreowania wizerunku miejsca, zarówno w skali regionalnej, jak i ogólnokrajowej. Dotychczasowa, tradycyjna rola samorządu jako podmiotu sprawującego nadzór i kontrolę nad inwestycjami, ustąpiła miejsca aktywnemu partnerstwu oraz promocji przyjaznego otoczenia, sprzyjającego realizacji różnego typu przedsięwzięć.

Dobre praktyki w zarządzaniu kontaktami z inwestorami

  1. Twórz atrakcyjne oferty – zidentyfikuj swoje mocne strony i najlepsze zasoby, jakimi dysponujesz. Dostarczaj wartościowych korzyści, takich jak np. wsparcie logistyczne lub specjalne programy rozwoju.
  2. Stosuj indywidualne podejście – każdy inwestor ma swoje specyficzne potrzeby, cele, dlatego staraj się je trafnie zidentyfikować i wyjść z propozycjami możliwie najbardziej odpowiadającymi oczekiwaniom partnera biznesowego.
  3. Działaj transparentnie i rzetelnie – inwestorzy poszukują stabilności oraz pewności, dlatego ważne jest, aby zapewnić im dostęp do odpowiednich informacji, warunków czy wytycznych odnośnie procedur postępowania.
  4. Buduj długotrwałe relacje – utrzymuj regularny kontakt z inwestorami i zadbaj o jego odpowiednią jakość. Wykorzystaj w tym celu systemy CRM, które ułatwiają panowanie nad obszerną bazą podmiotów gospodarczych.

Ocena inwestorów na bazie karty oceny leadu

Ocena inwestorów (ang. scoring) odnosi się do procesu klasyfikacji potencjalnych partnerów biznesowych na podstawie danych zawartych w karcie oceny. Pomaga określić ich jakość i wartość dla organizacji. Z kolei tzw. leadem w przypadku JST jest konkretny podmiot, który wykazuje zainteresowanie realizacją inwestycji w regionie.

Scoring interesariuszy, oparty na karcie oceny leadu, obejmuje zazwyczaj kilka kluczowych aspektów, którym przydziela się punkty, tworzące w sumie ogólny wskaźnik jakości (czy też wartości) wybranego podmiotu. Może uwzględniać czynniki takie jak:

  • profil inwestora – doświadczenie, obsługiwaną branżę, posiadany kapitał, preferencje biznesowe,
  • historię inwestycji – analizę zrealizowanych bądź nieudanych projektów z przeszłości,
  • źródła finansowania – analizę danych finansowych, ogólnodostępnych sprawozdań itp.,
  • strategiczne wartości dodane – specjalistyczną wiedzę, tj, elementy niematerialne, jakie może zaoferować, np. know-how albo kontakty branżowe.

Na podstawie tych aspektów opracowuje się system punktacji lub skalę, która przypisuje wartość liczbową lub kategorię inwestorowi na podstawie sumarycznego wyniku. Scoring pomaga skoncentrować się na możliwie najlepszych potencjalnych partnerach oraz służy podejmowaniu pewniejszych decyzji, dotyczących współpracy z wybranymi podmiotami. Nie ma jednego uniwersalnego modelu ewaluacji – dobór kryteriów wynika z indywidualnych oczekiwań, potrzeb czy też celów biznesowych danej organizacji.

Rozwiązania informatyczne w służbie zarządzania relacjami

Systemy zarządzania relacjami (CRM – ang. Customer Relationship Management) wspomagają JST zarówno w bieżących, jak i długofalowych kontaktach z inwestorami oraz innymi interesariuszami. Oferują zintegrowane podejście do gromadzenia, analizy, a także administrowania danymi dotyczącymi różnych podmiotów. Nasze rozwiązanie CRM pozwala zautomatyzować szereg procesów, takich jak np. tworzenie lejków sprzedaży, jak również ułatwia przypisywanie zadań poszczególnym pracownikom. Oprócz tego system umożliwia przechowywanie pełnej bazy Klientów, wraz z indywidualnie ustalonymi w trakcie wdrożenia kategoriami danych, czy też gromadzenie historii kontaktów w formie czytelnej osi czasu. W efekcie obsługa inwestorów staje się o wiele wygodniejsza i efektywniejsza.

Nawiązywanie kontaktów z partnerami biznesowymi ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, społecznego i konkurencyjności regionu. Niesie za sobą korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i samej JST. W celu podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych, warto opracować swoją własną procedurę oceny leadów, aby skupić się wyłącznie na tych, które stanowią realną wartość dodaną. Obecnie zarządzanie relacjami jest znacznie prostsze, szczególnie dzięki systemom informatycznym, które umożliwiają monitorowanie całego procesu w jednym miejscu, co znacznie usprawnia pracę, a także eliminuje problemy, takie jak np. zbyt długi czas oczekiwania na kontakt.

PRODUKTY I USŁUGI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Marki Terytorialnej.

Skp

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji. Wyposażony w kilkanaście niezależnych od siebie modułów.

Ekon

Narzędzie ułatwiające ewidencjonowanie obiektów noclegowych świadczących usługi turystycznego najmu krótkoterminowego oraz koordynację procesu obowiązkowego zgłaszania do rejestru.

Szee

Wymiana pieców na paliwo stałe, odnawialne źródła energii (np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz termomodernizacja budynków. Od przyjmowania wniosków po wypłatę dotacji.

Crm

Narzędzie wdrażające procedury utrzymania relacji i zarządzania kontaktami z Klientami.

Szd

Narzędzie ułatwiające zarządzanie procesami związanymi z przebudową infrastruktury drogowej.

Fotoportal

Repozytorium materiałów audiowizualnych: zdjęć, filmów, prezentacji i dokumentów. Umożliwia łatwe pozyskanie i dystrybucję tych materiałów.

Skjst

Wszechstronne narzędzie dostosowane do indywidualnych potrzeb powiatów i gmin. Skupia działalność promocyjną, pozyskanie inwestorów oraz wspomaga informatyzację.

Skpg

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów. Tworzy oferty inwestycyjne, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne.

Skdb

Prezentuje pełny i aktualny stan działalności badawczej w JST. Właściwa koordynacja i ujednolicenie działalności badawczej pozwalają na znaczne zwiększenie jej efektywności.

Skks

Umożliwia wygodny nadzór nad tworzonymi komunikatami, automatycznie przyjmuje zgłoszenia interwencyjne oraz monitoruje przebieg ich  realizacji.

Strategia_2

Oferujemy doradztwo w aspekcie wdrażania systemów oraz wsparcie na etapie prezentacji projektów wśród decydentów i urzędników Miasta. Organizujemy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu, dla których systemy staną się narzędziem pracy.

Komunikacja

Posiadamy bogate doświadczenie w komunikowaniu do dużych społeczności. Jesteśmy na bieżąco z trendami marketingowymi oraz możliwościami technologicznymi. Kompleksowo zadbamy o aktywną obecność oraz pozytywny wizerunek marki miasta lub regionu w mediach społecznościowych.

Strategia_2

Doradztwo w aspekcie wdrażania systemu oraz wsparcie na etapie prezentacji projektu wśród decydentów i urzędników Miasta.